مدرسه فضایی است که سرزندگی و نشاط یکی از شاخصه­های آن می­باشد. ایجاد خرد اقلیم در دل مدرسه یکی دیگر از تاثیرات این گذر (کریدور رو باز مدرسه) در طرح می­باشد که در گرمای جیرفت ایجاد فضاهای پر و خالی با گیاه­های بومی منطقه و استفاده از عنصر آب ضمن طراحی کریدور های نیمه باز جانبی و معبری که از درون مدرسه می­گذرد، فضاهای متنوع جهت بازی­های کودکانه­ بچه­های روستا فراهم نموده است.